Góc chia sẻ
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Yên Thành 3 là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo
Thông báo
Tra cứu

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3